Modulet

MODULET E PëRDORURA tek AULA JANë:

Sistemi i menaxhimit të studentëve, AULA i lehtëson punën administratorit të sistemit. Pasi është më i lehtë menaxhimi i përdoruesve të sistemit, menaxhimi i strukturës akademike, menaxhimi i infrastrukturës fizike dhe raportet e ndryshme të auditimit që mund të nevojiten.

Departamentit të burimeve njerëzore i ofrohet mundësia për të përditësuar vazhdimisht të dhënat e stafit akademik.

Me anë të sistemit të automatizuar të AULA, departamenti i financës e ka më të lehtë të hedhi pagesat e tarifave të regjistrimit dhe shkollimit të kryera nga studentët për vitin akademik.

 • Godinat
 • Ambientet

Nëpërmjet AULA-s çdo student ka profilin e vet te studimeve, njihet me notat, me kurrikulën (programin mësimor), bën të mundur regjistrimin e orarit online.

Sistemi i automatizuar lehtëson punën e pedagogëve. Me anë të llogarisë personale , secili prej pedagogëve plotëson pikët e provimeve , hedh notat, dërgon dhe merr njoftime dhe gjeneron procesverbal dhe e printon atë.

AULA-s ofron një mënyrë të thjeshtë për regjistrimin e studentëve dhe menaxhimin e të dhënave të tij, menaxhimin e orarit dhe regjistrimeve sipas orarit, menaxhimin e regjistrave, regjistrimin/cregjistrimin e studentëve nga një kurrikul e caktuar.

 • Ciklet e studimit
 • Programet e studimit
 • Profilet e studimit
 • Lëndët
 • Kurrikulat (Programet mësimore)
 • Fakultetet
 • Departamentet

Siguria dhe disponueshmëria e AULA-s

Baza e të dhënave bazohet në cluster dhe kopjohen periodikisht në bazë ditore.

Për të gjitha veprimet e kryera nga përdoruesit e AULA-s; si ato të studentëve, pedagogëve apo sekretarisë; regjistrohen shënime.

Keminet, kompania e cila ka krijuar sistemin e menaxhimit të studentëve AULA, ofron një shërbim 24/7 .

FUNKSIONALITETET KRYESORE TË SISTEMIT

Teknologjia e AULA-s

 • PHP7
 • MySQL
 • JavaScript
 • HTML

Mjedisi i hostimit

 • Linux Based Servers
 • Intel Xeon Quad Core Proccesors
 • 64 GB RAM, Apache2.2
 • Linje Interneti me mbrojtje dyfishe 400 Mbps
 • MariaDB 10 DB Cluster

Implementimi

 • Personalizimi i ndërfaqes për tu përshtatur me faqen web të klientit
 • Zhvillimi dhe përshtatja e funksioneve të sistemit sipas kërkesave të klientit
 • Grumbullimi dhe ngarkimi i të dhënave historike në sistem
 • Trajnim i përdoruesve