Modulet

PANELET E PERDORURA TEK AULA

Gjeneron raporte lidhur me regjistrimet, orarin, të dhënat , informacionet e studetëve, ndryshimet e notave, procesin e transferimit, regjistrime mbi normë dhe pa parakusht.

Burimet njerëzore ndjekin të gjithë procesin e marrjes në punë të një punojësi
duke ndjekur proceduren nga kontrata, emërimi ,përpilimi , plotësimi i dosjes së punonjësit deri tek largimi nga puna i punonjësit.

Financa update-on pagesat e tarifave të regjistrimit  të kryera nga studentët për vitin akademik dhe gjithashtu ruhet historiku i pagesave të kryera nga studenti për të gjitha vitet akademike.

 

Me anë të llogarisë personale , secili prej pedagogëve plotëson pikët e provimeve , update-on notat, dërgon dhe merr njoftime dhe gjeneron procesverbale dhe e printon atë gjithashtu bën kërkesa që ia adreson instancave përkatese për pa rregullësitë.

Nëpërmjet AULA-s çdo  student  njihet me pofilin  e studimeve,gjendjen studimore,listën dhe rregjistrin e notave gjithashtu bën zgjedhjen e orarit në fillim të cdo semestri.

AULA-s ofron një mënyrë të thjeshtë për regjistrimin e studentëve dhe menaxhimin e të dhënave të tij, menaxhimin e orarit dhe regjistrimin sipas orarit, menaxhimin e regjistrave, regjistrimin/çregjistrimin e studentëve nga një kurrikul e caktuar.

MODULET E PERDORURA TEK AULA

Në infrastrukturen fizike përcaktohen ambjentet fizike duke filluar nga  zyrat e petagogeve , godinat,sallat e leksioneve ,seminareve , laboratorëve.

Rregjistrat do të shfaqin të gjitha lëndet që do të rregjistrohen ,nxënesit përsa i përket sezonit te provimeve .Ky rregjister do të gjenerohet automatikisht nga importimi manual i notave nga administratori I sistemit.

Në programin akademik përcaktohen programet e studimit ,profilet e studimit,lëndët dhe kurrikulat që do të zbatohen .

Në strukturen akademike janë të përcaktuara  fakultetet që ndodhen në këtë universitet gjithashtu janë të përcaktuara departamentet për degët përkatëse .

Orari do tju ndihmojë që të shikoni listën e orareve të seminareve, leksioneve, laboratorëve ,datave të provimeve gjithashtu ,shikoni  nëse një lëndë ka një lëndë penguese.

Në vitin akademik përcaktohet fillimi i semestrave dhe mbarimi ,periudhat e pushimeve ,periudhat e provimeve.

Siguria dhe disponueshmëria e AULA-s

Baza e të dhënave bazohet në cluster dhe kopjohen periodikisht në bazë ditore.

Për të gjitha veprimet e kryera nga përdoruesit e AULA-s; si ato të studentëve, pedagogëve apo sekretarisë; regjistrohen shënime.

Keminet, kompania e cila ka krijuar sistemin e menaxhimit të studentëve AULA, ofron një shërbim 24/7 .

FUNKSIONALITETET KRYESORE TË SISTEMIT

Teknologjia e AULA-s

 • PHP7
 • MySQL
 • JavaScript
 • HTML

Mjedisi i hostimit

 • Linux Based Servers
 • Intel Xeon Quad Core Proccesors
 • 64 GB RAM, Apache2.2
 • Linje Interneti me mbrojtje dyfishe 400 Mbps
 • MariaDB 10 DB Cluster

Implementimi

 • Personalizimi i ndërfaqes për tu përshtatur me faqen web të klientit
 • Zhvillimi dhe përshtatja e funksioneve të sistemit sipas kërkesave të klientit
 • Grumbullimi dhe ngarkimi i të dhënave historike në sistem
 • Trajnim i përdoruesve